Door u in te schrijven voor een opleiding of cursus gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van MUMSACADEMY & MUMS&MORE. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66529301, hoofdvestiging en kantoor H.S. STEVENSWEG 1 te DWINGELOO. Contact: info@mumsandmore.nl Telefoon: 0643020699 www.mumsacademy.nl en www.mumsandmore.nl
MUMSACADEMY biedt kwalitatieve opleidingen en cursussen aan, gericht op mama’s, zwangeren en baby’s. De cursussen en opleidingen van MUMSACADEMY zijn CRKBO & branche erkent.

Artikel 1 – Toepassing van algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die op enig moment tussen MumsAcademy met een contractpartner, hierna te noemen cursist of afnemer, van toepassing is of wordt.
 • De voorwaarden zijn ook van toepassing in gevallen dat de wederpartij niet zelf een eventuele opleiding of cursus volgt, maar de betreffende overeenkomt voor derde of werknemer aangaat. In die gevallen is de wederpartij verplicht degene die de opleiding gaat volgende op de inhoud van de onderhavige voorwaarden te wijzen en kennis van te laten nemen.
 • Iedere rechtsverhouding met MumsAcademy wordt beheerst door deze voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gesteld.
 • De onderhavige voorwaarden zijn vermeld op de website www.mumsacademy.nl onder ‘algemene voorwaarden’ en op boekingsplatform Eversports. Op verzoek wordt een iedere een exemplaar van de voorwaarden verstrekt.
 • Zodra er een overeenkomst tot stand is gekomen, wordt verondersteld dat kennis is genomen van de voorwaarden en gaat de te noemen cursist akkoord met de onderhavige voorwaarden.
 • Indien een bepaling of een deel van de bepaling in deze voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese Richtlijnen of onredelijke bezwarend wordt geacht zal uitsluitend de betreffende bepaling(en) of deel van de bepaling(en) buiten toepassingen blijven. Al het overige in deze voorwaarden blijft in dat geval onverkort van toepassing en zal gelden tussen partijen. MumsAcademy is in dit geval toegestaan vervangende richtlijnen door te voeren die wel in lijn zijn met het wettelijk voorschrift, Europese Richtlijnen.

Artikel 2 – Gegevens en AVG

 • Alle data (mailadressen, inschrijfformulieren, betalingsinformatie) die in ons bezit komt doordat een klant zich aanmeld voor de nieuwsbrief, een opleiding, cursus of informatie aanvraagt, bestemd voor MumsAcademy, zal alleen gebruikt worden door en voor MumsAcademy en Mums&more.
 • Mailadressen worden gebruikt voor contact in verband met MumsAcademy en de mailing waarvoor de klant zich ten allen tijde kan afmelding.
 • De evaluatieformulieren aan het einde van de opleiding (ten behoeve van CRKBO) kunnen anoniem worden ingevuld.

Artikel 3 – Geheimhouding

 • Alle informatie die door cursist in de opleiding verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Karlijn Koopmann van MumsAcademy en Mums&more.

Artikel 4 – Aanmelden

 • Aanmelden voor lessen, cursussen en opleidingen gaan via Eversports, de mail (info@mumsandmore.nl), contactformulier of via de website.
 • Na betaling is de inschrijving definitief en zijn de algemene voorwaarden pas van toepassing
 • Iedere consument die zich aanmeld voor cursussen/opleidingen van MumsAcademy geldt 14 dagen bedenktijd.

Artikel 5 – Tarieven en betaling

 • De tarieven zijn terug te vinden op de website van Mums&more, MumsAcademy en in de shop van Eversports. Bij afwijking zijn tarieven op Eversports altijd leidend.
 • Door u in te schrijven voor een opleiding en/of cursus wordt u direct doorverwezen naar een betaallink en gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden die vermeld staan bij de aankoop.
 • Andere betaalwijze zijn enkel mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Mums&more. Bij betaling krijg je een factuur vanuit Eversports. Indien je een (aangepaste) factuur wilt van de betaalde les of cursus, kan je mailen naar info@mumsandmore.nl Binnen 7 werkdagen zal je een factuur ontvangen.
 • Zonder betaling is er geen recht op deelname aan lessen en/of cursussen.

Artikel 6 – Annulering door deelnemer

 • Binnen 14 dagen na schriftelijke inschrijving voor een opleiding of cursus van MumsAcademy via Eversport bestaat er de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te annuleren. Het geld zal binnen 7 werkdagen worden teruggestort.
 • Indien MumsAcademy, buiten de 14 dagen, toch schriftelijk toestemming geeft tot annulering door bijzondere omstandigheden dan worden er annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Annuleringskosten tot zeven weken voor aanvang bedraagt 25% van het opleidingsgeld. Annuleringskosten van 7 tot 4 weken en voor aanvang bedraagt 50% van het opleidingsgeld. Annuleringskosten van 3 tot 1 week voor aanvang bedraagt 100% van het opleidingsgeld.

Artikel 7 – Overmacht en annulering door MumsAcademy

 • Mocht door overmacht aan de kant van Mums&more de cursus/opleiding niet door kunnen gaan, dan is MumsAcademy/Mums&more gerechtigd de cursus te verschuiven, de locatie te veranderen of de cursus geheel te annuleren. In geval van annulering zal het betaalde bedrag worden teruggestort op de dezelfde rekening als dat de cursist betaald heeft.
 • Buitengewone omstandigheden leveren voor MumsAcademy/Mums&more altijd overmacht op, die MumsAcademy/Mums&more ontheft van haar verplichtingen en is gerechtigd om een gesloten overeenkomst te annuleren of op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Bij blijvende overmacht is MumsAcademy/Mums&more ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 • Bij ziekte of uitval van docent zal de student zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. Uitval van docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie. Zie hiervoor artikel 7.2.
 • Mocht de benodigde groepsgrootte van minimaal 3 deelnemers niet behaald worden, dan behoudt MumsAcademy/Mums&more zich het recht voor om de activiteiten te annuleren of de datum te verplaatsen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 • Iedereen die op grond van overeenkomst met MumsAcademy/Mums&more deelneemt aan cursussen en/of opleidingen waaronder sportactiviteiten, dient zich te realiseren dat in het algemeen, dit soort activiteiten een bepaald risico op blessures met zich mee kan brengen.
 • Deelname aan de activiteiten van MumsAcademy/Mums&more geschiedt op eigen risico.
 • Er wordt door MumsAcademy/Mums&more geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname.
 • Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van MumsAcademy/Mums&more of namens haar personeel of instituten is MumsAcademy/Mums&more niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die daardoor geleden mocht worden. Noch is MumsAcademy/Mums&more aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat bepaalde opleidingen en/of diensten niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kunnen worden en/of in het geval bepaalde opleidingen langer duren.
 • Mocht MumsAcademy/Mums&more in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld en gehouden, zal MumsAcademy/Mums&more in slechts aansprakelijk zijn voor zover de schade valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.
 • Bij twijfel omtrent de fysieke of psychische capaciteit van een deelnemer aan een cursus mak MumsAcademy/Mums&more altijd verlangen dat een adequate medische verklaring wordt geproduceerd. Nadat MumsAcademy/Mums&more kennis heeft genomen van de inhoud van die verklaring zal in nader overleg met de cursist bezien worden of al dan niet voortzetting van de cursus mogelijk is. Indien dit overleg niets oplevert heeft MumsAcademy/Mums&more uiteindelijk de beslissende bevoegdheid de cursist niet langer aan de betreffende opleiding te laten deelnemen. Het resterende lesgeld wordt in dat geval terugbetaald.
 • Mums&more is niet aansprakelijkheid voor enige schade en diefstal dat veroorzaakt is bij MumsAcademy/Mums&more. Schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door een deelne(e)m(st)er zullen worden verhaald op de deelne(e)m(st)er.

 

Artikel 9 – Materiaal en cursusmateriaal

 • Op al het door MumsAcademy/Mums&more verstrekte materiaal behoudt MumsAcademy/Mums&more zich alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten voor en de inhoud blijft onvervreemdbaar eigendom van MumsAcademy/Mums&more. Voor een in strijd met deze bepaling verrichte handeling heeft MumsAcademy/Mums&more recht om aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.
 • Materiaal dat door MumsAcademy/Mums&more ter beschikking wordt gesteld is uitsluitend bestemd voor degene, voor of ten behoeve van wie MumsAcademy/Mums&more de overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan dit materiaal te kopiëren of aan derden ter hand te stellen.
 • Door MumsAcademy/Mums&more ter beschikking gestelde video’s (dvd, digitaal) en studieboeken vallen – voor zover daar niet tevens rechten van derden op rusten – onder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van MumsAcademy/Mums&more.

Artikel 10 – Klachten procedure
Indien een cliënt een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact per mail op te nemen met Mums&more. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid binnen 4 weken te verhelpen. Indien er een langere onderzoekstermijn nodig is, zal de cliënt schriftelijk op de hoogte worden gebracht, waarbij de cliënt geïnformeerd wordt over het verwachte indicatie termijn.

Indien de docent en deelnemer er binnen de gestelde vier weken samen niet uitkomen, zal er door Mums&more een onafhankelijke derde persoon worden ingeschakeld. De uitspraak van deze onafhankelijk derde persoon is bindend en z.s.m. worden afgehandeld. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, geregistreerd worden en 24 maanden worden bewaard.

Artikel 11 – Gebruik logo, naam en copyright

 • Voor gebruik van het logo, inhoudelijke informatie uit de MumsAcademy, de naam “Mums&more” door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@mumsandmore.nl.
 • De copyright en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Mums&more. Zie artikel 9.

Algemene voorwaarden Mums&more, 21 november 2023